Missie

Missie/Beleidsplan:

1. Beith Shalom wenst een gemeente te zijn volgens haar oorspronkelijke bedoeling met al haar gaven en in alle facetten. Zij richt zich daarbij op de gemeente bestaande uit broeders en zusters, zoals die functioneerde, na de uitstorting van de Ruach haKodesh (Heilige Geest) van God, zoals we dat lezen in het boek Handelingen.

2. Beith Shalom leeft in de verwachting van de spoedige terugkeer van haar Messias Yeshua /Jezus; Zoon van God en Koning van Israël en alle volken. Zij onderzoekt in verband hiermee ook de profetieën te begrijpen en zich voor te bereiden op de komst van het Koninkrijk van God.

3. Beith Shalom wil een herkenbaar Messiaanse geloofsgemeente zijn, waarin Messiaanse gelovigen samenkomen en samenwerken. Die samenwerking komt tot uiting door het in de praktijk brengen van de Bijbelse wortels van het geloof, op basis van het volbrachte werk van Yeshua /Jezus, de Messias.

4. Beith Shalom strekt zich uit naar een herleving in de gemeenten van haar wortels zoals in de 1e eeuw.

5. Beith Shalom wil kleine huisgemeenten oprichten om de onderlinge betrokkenheid te vergroten en ieders talenten tot bloei te laten komen. De feesten zullen gezamenlijk gevierd worden. De Shabbat-vieringen vinden in de huisgemeenten plaats.

6. In het praktisch gemeente zijn gaat Beith Shalom uit van het principe: “Eén is uw meester, gij zijt allen dienaars.” En: “Dient elkander in de liefde.” En ook: “Zijt allen elkander onderdanig in de vreze van God.”

7. Beith Shalom wil een geestelijk huis zijn voor elke gelovige: voor alleenstaanden, voor echtparen, voor jong en oud, arm en rijk, geleerd of ongeletterd, kortom voor elke broeder of zuster in Yeshua/Jezus haar Heiland. Wij verwachten wel van de gelovige dat hij of zij Torah wil volgen en de Shabbat in ere houdt.

8. Naar Bijbelse ordening broeders en zusters in de gemeente aanmoedigen om hun ontvangen gaven te ontwikkelen en in te zetten. Recht doen aan de Bijbelse plaats van de man en van de vrouw in de gemeente.

9. Hulp bieden aan en bijstaan van broeders en zusters bij geestelijke, lichamelijke en praktische noden.

10. Wekelijks worden Shabbat-vieringen gehouden. Als Beith Shalom willen we God de Vader, door Yeshua /Jezus, verheerlijken en prijzen met sjofar, gebed, studie en lofprijzing.

11. Elke Shabbat wordt het verbondsmaal gevierd.

12. De Bijbelse feesten worden gevierd op hun Bijbelse tijd.

13. De huisgemeentes komen samen om te danken en te bidden.

14. Het houden van maandelijkse Rosh Chodesh vieringen (Nieuwemaansvieringen) met aanbidding, lofprijzing, beschouwing en gebed.

15. Onderwijs in de gemeente wordt gegeven over de Bijbelse wortels van ons geloof.

16. Het bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

17. Kennismaken en vertrouwd raken met het gebruik van Hebreeuws in de samenkomsten van de gemeente.

18. Bij het gebruikmaken van Hebreeuwse woorden in de Woordverkondiging en het zingen van Hebreeuwse liederen zal altijd een uitleg, verklaring ofwel vertaling in het Nederlands gegeven of toegevoegd worden.

19. Eén maal per jaar wordt een gemeentevergadering belegd om met de gehele gemeente de financiële verantwoording te bespreken.

Reacties zijn gesloten.