Grondslag

Grondslag/Belijdenis:

De grondslag van het kerkgenootschap is het gemeenschappelijk geloof in Jahweh de God van Abraham, Izak, Jacob, de God van Israël, Zijn Zoon Yeshua haMassiach als Verlosser en de Ruach haKodesh / Heilige Geest als Trooster, zoals verwoord wordt in het geïnspireerde feilloze Woord van God, de Bijbel. De Bijbel is dan ook de absolute richtlijn voor het persoonlijk en het gemeentelijk leven.

1. De Messiaanse Gemeente Beith Shalom (Beith Shalom) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, Yeshua /Jezus, wereldwijd. Van dit Lichaam is Yeshua /Jezus Zelf het Hoofd.

2. Beith Shalom maakt tevens deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels van het geloof. Als zodanig wil zij ook herkenbaar zijn.

3. Beith Shalom belijdt als grondslag voor haar geloven, denken en handelen, het onfeilbare Woord van God, de Bijbel.

4. Beith Shalom gelooft dat God, zoals Hij Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn Woord, hemel en aarde geschapen heeft door het Woord, dat is door de geopenbaarde in het vlees gekomen Messias Yeshua /Jezus. Zij gelooft dat Hij die schepping onderhoudt, regeert en totaal verlossen zal.

5. Beith Shalom belijdt Yeshua /Jezus als de beloofde Messias en Zoon van God, waarvan de Thora, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij heeft als Lam van God volkomen verzoening bewerkt aan het kruis van Golgotha voor de zonden van de gehele wereld. (Joh. 3:16). Hij is onze opgestane Heere en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden. Hij is de Koning van het komende Koninkrijk van God op deze aarde.

6. Beith Shalom gelooft in de Ruach haKodesh (Heilige Geest), als plaatsbekleder van de Heere Yeshua /Jezus op deze aarde, als uitlegger van het Woord en als Degene Die haar de toekomstige dingen bekend maakt.

7. Wat betreft de gaven die God geeft, een ieder naar Zijn wil, is haar uitgangspunt: “Een gave die herkend wordt en getoetst is aan het Woord door de gemeente, wordt ook erkend.” 1 Joh. 4:1. Ook hier geldt: “In alle ootmoed achtte de één de ander uitnemender dan zichzelf.”

8. Beith Shalom gelooft in de verwezenlijking van al Gods beloften wat betreft Israël. God zal met het hele volk, alle 12 stammen van Israël, tot Zijn bestemming komen, zoals o.a. verwoord is in Ezechiël 36 en 37. Het zal worden: Eén kudde met één Herder.

9. Beith Shalom wil een missionaire gemeente zijn, van waaruit mensen worden uitgezonden om de blijde boodschap te brengen aan een ieder die maar horen wil, ook wil zij een gemeente zijn die onder gelovigen de boodschap van ‘terugkeer naar de Bijbelse wortels’ uitdraagt. De visie van degenen die uit ons midden uitgezonden willen worden zal hieraan getoetst worden.
Reacties zijn gesloten.