Licht van de wereld

ba-rukh at-tah Adonai e-lo-hey-nu me-lekh ha ‘o-lam a-sher kid-de-sha-nu be-mits-vo-tav v’tsivanu li-heyot or la-goyim v’natan-lanu et Yeshua meshicheinu or ha-olam

Barukh attah Adonai Eloheinu melekh ha-olam, asher kideshanu bemitzvotav ve-tzivanu liheyot or la-goyim v’natan-lanu et Yeshua Meshicheinu or ha-olam.

Gezegend bent U Eeuwige onze God, Koning van de wereld, Die ons heeft geheiligd door Uw geboden en Die ons heeft opgedragen een licht te zijn voor de volken en ons heeft gegeven Yeshua de Messias, het licht van de wereld.

Zegen bij het aansteken van de shabbat kaarsen.

Geef een reactie