Shema Israël

Het Sjema voluit Sjema Jisrael (Hebreeuws: שמע, “hoor” of “besef”)

De kernzin van het Shema in het Hebreeuws is:
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

Hetgeen wordt uitgesproken als: Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

Sjema Jisrael, ADONAI, Elohenoe, ADONAI echad, Baroech Sjem kevod malchoeto le’olam va’ed. Yeshua haMashiach, hoo Adonai

Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God; de Eeuwige is één!
De Eeuwige, je God, heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht. Deze woorden, die ik je heden opdraag, zullen in je hart zijn.

Ik ben de eeuwige, je God, die je voerde uit het slavenhuis van Egypte.

Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Je maakt je geen gesneden beeld om je ervoor te buigen.

Je zult de naam van de Eeuwige, je God, niet misbruiken.

Je viert de Sabbatdag

Je eert je vader en je moeder.

Je moordt niet.

Je pleegt geen overspel.

Je steelt niet.

Je geeft geen vals getuigenis tegen je naaste.

Je begeert niets van een ander.


Deze woorden, die ik je heden opdraag, zullen in je hart zijn.
Je prent deze woorden je kinderen in en je spreekt erover, wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand, ze zijn tot een teken tussen je ogen en je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten.

Deuteronomium 6:4-9

De 10 woorden

Exodus 20:1 Toen sprak God al deze woorden:

 1. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
 2. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
 3. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
 4. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
 5. maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
 6. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
 7. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
 8. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
 9. maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
 10. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
 11. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
 12. U zult niet doodslaan.
 13. U zult niet echtbreken.
 14. U zult niet stelen.
 15. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
 16. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.