Vasten

Mattheüs 9:14-15
Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.

Jezus verbindt hier het vasten aan treuren, dit lees je ook in de profeten als voornamelijke aanwending van vasten.

Daniël 9:3
Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as.

Joël 1:13
Omgord u en bedrijf rouw, priesters,
weeklaag, dienaren van het altaar.
Kom, overnacht in rouwgewaden,
dienaren van mijn God,
want graanoffer en plengoffer
zijn aan het huis van uw God onthouden.
Kondig een vastentijd af,
roep een bijzondere samenkomst bijeen,
verzamel de oudsten
en alle inwoners van het land
in het huis van de HEERE, uw God,
en roep tot de HEERE.

Nehemia 9:1
Op de vierentwintigste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met aarde op hun hoofd.

Zacharia 8:19
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief!

Deze vastentijden betroffen het rouwen om overleden koningen e.d.

Joël 2:12
Ook nu echter, spreekt de HEERE,
bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.

In al deze versen gaat het vasten gepaard met rouw.

Jesaja 58:4-5
Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken
en om goddeloos op de vuist te gaan.
Vast niet zoals heden
als u uw stem wilt laten horen in de hoogte.

Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies:
dat de mens zich een dag lang verootmoedigt,
dat hij zijn hoofd buigt als een riet
en zich neerlegt in rouwgewaad en as?
Noemt u dat vasten
en een dag die de HEERE welgevallig is?

In het laatste vers lees je wel dat Jesaja zegt dat God zal luisteren als je vast op de juiste manier.

Jesaja 58:6-7
Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?
Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

Vasten is dus blijkbaar weggeven aan de ander.

Vasten maakt dus deel uit van het rouwproces. Misschien is het wel daarom dat Jezus ons de trooster zond, zodat wij niet hoeven te rouwen.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

2. door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

3. Zij verbieden te trouwen (Celibaat) en gebieden zich te onthouden van voedsel (vasten), dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.

Mijns inziens een verwijzing naar de gebruiken in de Rooms Katholieke kerk.

Neemt niet weg dat vasten goed is voor je gezondheid, ‘het reinigen van de tempel’, wanneer het op de juiste manier gedaan wordt. Je kunt hierover meer lezen in het boek ‘het genesis dieet’ van Dr. Gordon S. Tessler.

Mattheüs 6:16 En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

De vraag is dus niet of we vasten, maar ‘wanneer’ duid op dat we vasten.

Mijn voorzichtige conclusie is dat we vasten voor een ander, een situatie, of voor eigen gezondheid.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.