De doop

Mattheüs 3:13
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

Markus 1:9
En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.

Blijkbaar moet iemand jou dopen en kun je dat niet zelf.

Door de bijbel heen kun je lezen over de doop in Matteüs 3, Marcus 1 of Lucas 3 en 1 Petrus 3:21 bijvoorbeeld staat;  “De doop is een openbare getuigenis en een zichtbaar bewijs van innerlijke verandering en een verzoek om een goed geweten”.

Johannes riep de mensen op om zich te bekeren en zich te laten dopen. bekeren is omkeren van de verkeerde richting waar je in loopt. Ook Jezus liet zich daar toen dopen, niet om te bekeren maar om een voorbeeld voor ons te zijn. Hij vond het dus zo belangrijk om het ons voor te doen zodat wij in Zijn voetstappen kunnen volgen.

Romeinen 6:3-4
Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Dopen wordt ook wel gezien als een watergraf, Romeinen 6 zegt daarover; “Als wij delen in Zijn dood, delen wij ook in Zijn opstanding”.

Kolossenzen 2:13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,…

onbesneden zijn mag dus

http://www.ikwilgedooptworden.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.