Poerim

Poerim komt niet voor in Leviticus 23 waar God al Zijn feesten aan ons geeft. Dit feest stamt af van het verhaal uit het boek Ester. Wat mij betreft een puur joods feest. Waarin Haman belachelijk wordt gemaakt met luide ratels en men verkleed feestviert. Voorafgaand door vasten doet het veel denken aan carnaval.

Esther 9:20-28
Mordechai beschreef deze gebeurtenissen, en hij zond brieven aan al de Joden, dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren, om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de veertiende dag van de maand Adar en de vijftiende dag daarvan moesten vieren als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag, en om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren, en wat Mordechai hun geschreven had. Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, had immers tegen de Joden het plan bedacht hen om te brengen, en hij had het ‘pur’, dat is het lot, geworpen om hen in verwarring te brengen en hen om te brengen. Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van die brieven dat het boze plan van Haman dat hij tegen de Joden bedacht had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen, en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam van het ‘pur’. Daarom, vanwege al de woorden van deze brief, en om wat zij daarvan zelf gezien hadden, en wat hun overkomen was, stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover, en op de vastgestelde tijd, ieder jaar. Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen.

Hoe het gevierd wordt

Het feest heeft verder een uitbundig en vreugdevol karakter, en is vol met vrolijke liedjes en verkleedpartijen. Er bestaat de verplichting een feestmaaltijd te consumeren. Men eet speciale gerechten zoals Hamansoren en men geeft vrienden minimaal twee eetbare gerechten en er wordt geld gegeven aan arme mensen. Terwijl het jodendom de rest van het jaar, behoudens voor het heiligen van sjabbat en feestdagen, het gebruik van drank niet aanmoedigt, bestaat het gebruik onder sommigen om op Poerim zoveel alcohol te consumeren dat men geen onderscheid meer kan maken tussen de slechte Haman en de gezegende Mordechai.

Waarom wij het niet vieren

In vers 27 lees je duidelijk dat de Joden zelf de verplichting op zich namen voor het vieren van dit feest. Zie ook vers 24 “De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren, en wat Mordechai hun geschreven had.” Wij vieren overeenkomstig Leviticus 23.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.